Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Pariteti (Incoterms 2020) – propisi o međunarodnoj trgovini

Iskustvo i stručnost kao pomoć pri snalaženju u pravilima za prodaju robe diljem svijeta.

Kupovanje i prodavanje robe u međunarodnom trgovinskom sistemu često može biti složeno, stoga je potrebno jasno odrediti odgovornosti, troškove i rizike za sve sudionike.

Kako bi pomogla trgovini pri uvozu i izvozu, Međunarodna trgovačka komora (ICC) uvela je Službena međunarodna pravila (Incoterms®) koja su za trgovinu najvažnija pravila za prodaju robe diljem svijeta. Bez obzira da li ispunjavate obrazac za narudžbu, pakujete ili označavate pošiljku ili pripremate potvrdu o porijeklu, ovi propisi postali su dio našeg svakodnevnog jezika u trgovini i tu su da vas vode.

ICC održava i razvija ova pravila, sve od prvog objavljivanja 1936. godine do danas. Kao pomoć firmama da se pripreme za globalnu trgovinu u narednom stoljeću, najnovije izdanje Incoterms® 2020 stupilo je na snagu 1. januara 2020. i treba se upotrebljavati u svim predstojećim aktivnostima.

Pravila Incoterms®, pariteti, sadrže niz trgovačkih pojmova od tri slova, koja imaju vrlo precizna značenja za prodaju robe diljem svijeta. 

Preuzmite ovde zvanične Incoterms.

Pravila za bilo koji način ili načine prijevoza:

EXW – Ex Works – franko tvornica (navedeno mjesto isporuke)

Često kada se priprema početna ponuda za prodaju robe bez bilo kakvih uključenih troškova, EXW podrazumijeva da prodavač stavlja robu na raspolaganje na svojoj lokaciji ili drugom navedenom mjestu (pogon, tvornica, skladište itd.). Prodavač ne treba utovarati robu na bilo kakvo prijevozno sredstvo za prikupljanje, niti treba cariniti robu za izvoz.

FCA – Free Carrier – franko prijevoznik (navedeno mjesto isporuke)

FCA može imati dva različita značenja, pri čemu se za svako mijenjaju mogućnosti rizika i troškova za kupca i prodavača. FCA (a) se upotrebljava kada prodavač isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenome mjestu koje je njegov vlastiti prostor. FCA (b) se upotrebljava kada prodavač isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenom mjestu koje nije njegov vlastiti prostor. U oba se slučaja roba može dostaviti prijevozniku kojeg je imenovao kupac ili drugoj strani koju je imenovao kupac.

CPT – Carriage Paid To – plaćen prijevoz (navedeno odredište)

U skladu s CPT-om prodavatelj plaća prijevoz robe do navedenog odredišta. 

CIP – Carriage and Insurance – plaćeni prijevoz i osiguranje (navedeno odredište)

Slično kao i CPT uz iznimku da se od prodavača zahtijeva da se pobrine za minimalno osiguranje robe u tranzitu.  

DAP – Delivered at Place – isporuka na lokaciju (navedeno odredište)

Smatra se da je prodavač obavio isporuku kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu, te je spremna za istovar na navedeno odredište. Prema uslovima DAP-a, prodavač treba upravljati svim rizicima koji se podrazumijevaju kod transporta robe.

DPU – Delivered at Place Unloaded – isporuka i istovar na lokaciju (navedeno odredište)

Ova Incoterm pravila zahtijevaju od prodavača da robu isporuči i istovari na navedenom mjestu. Prodavač pokriva sve troškove prijevoza (izvozne takse, prijevoz, istovar od glavnog prijevoznika u odredišnoj luci i troškove odredišne luke) i preuzima sve rizike do dolaska na odredište.

DDP – Delivered Duty Paid - isporučeno i ocarinjeno (navedeno mjesto odredišta)

Prodavač je odgovoran za isporuku robe na navedeno mjesto u državi u kojoj živi kupac i podmiruje sve troškove vezane za dostavu robe na odredište, uključujući uvozne takse i poreze. Prodavač nije odgovoran za istovar.

 

Pravila za pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima:

FAS – Free Alongside Ship - franko uz bok broda (navedena luka otpreme)

Prodavač vrši isporuku kada je roba smještena uz plovilo (npr. na terminalu) koje je odabrao kupac u navedenoj luci otpreme. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba pokraj broda, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

FOB – Free on Board – franko brod

Prodavač isporučuje robu na palubu plovila koje je odabrao kupac u navedenoj luci otpreme ili nabavlja robu koja je tako isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba na plovilu, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

CFR – Cost and Freight – cijena s vozarinom

Prodavač isporučuje robu na palubu broda. Rizik od oštećenja robe prestaje kada je roba na palubi broda. Prodavač mora sklopiti ugovor o podmirenju troškova i cijene s vozarinom koji su potrebni da bismo robu dostavili u navedenu luku odredišta.

CIF – Cost, Insurance and Freight – cijena s osiguranjem i vozarinom

Jednako kao CFR, s tim da prodavač mora osigurati minimalno osiguranje rizika kupca od gubitka ili oštećenja robe tokom prijevoza.

 

Razlike između pravila Incoterms® 2010 i 2020:

  • Incoterms® FCA pravilo (franko prijevoznik) sada pruža dodatnu opciju koja omogućava izradu bilješke na palubi u tovarnom listu prije utovara robe na plovilo.

  • Troškovi su sada centralizovani u odjeljku A9/B9 svakog pravila Incoterms®

  • CIP pravilo zahtijeva barem osiguranje s minimalnim pokrićem institutske klauzule za osiguranje robe u prijevozu (A) (svi rizici, podložni izdvajanju izuzetaka).

  • CIF pravilo zahtijeva barem osiguranje s minimalnim pokrićem cargo klauzule (C) (broj navedenih rizika, podložnih izdvajanju izuzetaka).

  • Pravila Incoterms® za franko prijevoznika (FCA): Isporučeno na mjesto (DAP), Isporučeno i istovareno (DPU) i Isporučeno s plaćenim taksama (DDP) sada uzimaju u obzir da roba mora biti prevezena bez uključenosti trećih osoba, nego zapravo upotrebom vlastitih prijevoznih sredstava.

  • Pravilo Isporučeno na terminalu (DAT) promijenjeno je u pravilo Isporučeno i na mjesto istovareno (DPU) kako bi se razjasnilo da odredište može biti bilo koje mjesto, a ne samo „terminal”.

  • Incoterms® 2020 sada izričito prebacuje odgovornost za zahtjeve vezane za sigurnost i dodatne troškove na prodavača.

 

Korisne informacije  

Incoterms® pravila ne predstavljaju potpun ugovor o prodaji, već samo jedan njegov dio. Za njihovu primjenu treba se koristiti sljedećom strukturom: 

“[izabrano pravilo Incoterm®] [navedena luka, mjesto ili točka] Incoterms® 2020” 

Primjer: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” ili “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“ 

Ako u nazivu pravila Incoterms® nije navedena godina, vrijedi sljedeće:
 do 31. prosinca 2019. vrijede pravila Incoterms® iz 2010. godine.
  od 1. siječnja 2020. vrijede pravila Incoterms® iz 2020. godine. 

Ako je navedena neka druga godina, npr. za Incoterms® iz 1980. godine, vrijede odgovarajuća pravila.  

Više detalja potražite na službenoj stranici ICC: https://iccwbo.org.